آموزش کاربران

برگزاری آموزش و آزمون از کاربران

آموزش و آزمون کاربران
  • ارایه گواهینامه به افراد قبول شده در آزمون
  • برگزاری آزمون از بخشهای فوق
  • برگزاری آموزش در بخشهای انبار تعدادی، فروش، حسابداری فروش و خزانه داری

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید