انتصاب مدیرعامل جدید ورانگر

انتصاب مدیر عامل جدید ورانگر