تصاویری از غرفه "پل" ورانگر در نمایشگاه کالا،خدمات و تجهیزات فروشگاهی-دی1396