یکپارچگی نرم افزار ورانگر با نرم افزار SAP در شرکت زرماکارون

یک پروژه بسیار خاص و بسیار ارزشمند برای اولین بار در ایران و در منطقه بود که نشان داد یک نرم افزار ایرانی میتواند به یک نرم افزار بین المللی متصل شود و همچنین می تواند به عنوان الگو برای همه شرکت های پخش باشد. نرم افزار SAP یک نرم افزار ERP بسیار کامل است اما عوامل فروش نیاز به یک نرم افزار ایرانی با ادبیات سیستمی و فروشگاهی ایران دارند. ورانگر در این زمینه با اتصال تبلت های ورانگر، نرم افزار گزارش گیری نقشه (GRS) را به نرم افزار SAP با تحلیل نیازمندی های مجموعه زرمارکارون، مشکلات کاربری SAP را برای عوامل فروش برطرف و یک نمونه موفق را به انجام رسانده است.