آموزش راهبران

آموزش راهبران

آموزش راهبران نرم افزار

مدیر سیستم در شرکت های فروش و پخش مویرگی جزء ارکان اصلی راه اندازی و بهره برداری از نرم افزار می باشد. به همین جهت آموزش های مدیر سیستم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و واحد آموزش و استقرار ورانگر روش های اختصاصی جهت آموزش مدیران سیستم اتخاذ می نمایند. این روش آموزش به مدیر سیستم به عنوان راهبر نرم افزار و راهنمای کاربران و مدیران به شکل ارایه جزئیات و ریز اطلاعات می باشد. از این رو تمهیدات ویژه ای برای آموزش در این سطح در نظر گفته می شود. ورانگر تمام اطلاعات ضروری و مورد نیاز راه اندازی و استقرار نرم افزار را به مدیران سیستم منتقل نموده تا مدیر سیستم نقش فیلتر اولیه درخواست های اولیه کاربران را ایفا نماید.

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید