آموزش کاربران

آموزش مشتریان

آموزش مشتریان ورانگر

پس از خرید نرم افزار ورانگر، اقدامات اولیه جهت آماده سازی مشتری برای برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار توسط واحد آموزش و استقرار، انجام می پذیرد. این اقدامات در قالب جلسات شناخت مشتری با حضور مدیران ارشد و مدیران اجرایی برگزار می گردد. جلسه شناخت در راستای آشنایی واحد آموزش و استقرار با فرآیندها، قوانین، کنترل ها و توانمندی نیروی انسانی مشتری برگزار و مصوبات جلسه، مدل اجرایی آموزش و استقرار را نهایی خواهد ساخت. همچنین جهت ارایه خدمت رسانی آموزشی به کلیه مشتریان قدیم و جدید، کلیه زیر سیستم های جدید، تغییرات و ورژن های جدید نرم افزار ها تحت قالب دوره های باز آموزی و آموزش مجدد به مشتریان گرامی ارایه می گردد.

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید