زمانبندی پروژه استقرار

زمانبندی پروژه استقرار

زمانبندی استقرار نرم افزار
  • متعهد شدن طرفین قرارداد به اجرای پروژه طبق جدول زمانبندی
  • تنظیم جدول زمانبندی فازهای مختلف دوره استقرار با توافق طرفین قرارداد
  • برنامه ریزی سازمان مشتری جهت استفاده از منابع در راستای برنامه های هدف

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید