جمع آوری اطلاعات پایه

ارایه لیست اطلاعات پایه مورد نیاز

اطلاعات پایه مورد نیاز استقرار نرم افزار
  • دریافت اطلاعات پایه از مشتریان و ایجاد تغییرات لازم بر روی آن ها به سبب استفاده در نرم افزار باعث افزایش سرعت استقرار خواهد شد
  • مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه جمع آوری اطلاعات پایه
  • ارایه لیست کلیه اطلاعات پایه مورد نیاز استقرار سیستم به تفصیل

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید