شناخت فرایندهای جاری

شناخت فرایندهای موجود و طراحی فرایندها

شناخت فرایندها
  • طراحی فرایندهای جدید بر اساس نیاز های سازمان
  • ارایه پیشنهادات جهت بهینه سازی فرایندها با توجه به امکانات سیستم
  • بررسی روال های جاری در بخش های انبار، فروش، حسابداری فروش، خزانه داری و حسابداری مالی با حضور کارشناسان و مدیران
  • بررسی فرایندهای اختصاصی سازمان و حلقه های ارتباطی درون و برون سازمانی و نیاز های اولیه مجموعه
  • بررسی اولیه سازمان مشتری بر اساس نوع فعالیت

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید