گزارش شبکه 3 سیما از حضور ورانگر در نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی1396

حضور ورانگر در نمایشگاه بین المللی کالا،خدمات و تجهیزات فروشگاهی تهران 1396