داستان موفقیت مشتریان

داستان موفقیت مشتریان

  • تجربه استقرار نرم افزار ورانگر در شرکت پخش خوانساری
  • پیاده سازی راهکار دیتابیس متمرکز در شرکت پخش پارس خزر
  • یکپارچگی نرم افزار ورانگر با نرم افزار SAP در شرکت زرماکارون

بیش از هزاران شرکت فعال در صنعت پخش ایران