تجربه استقرار نرم افزار ورانگر در شرکت پخش خوانساری

فرآِیند استقرار نرم افزار ورانگر از زبان آقای حمیدرضا اقبالی مدیر استقرار نرم افزار ورانگر. پخش خوانساری از بزرگترین بنکداری های تهران است که از 2 بخش بنکداری و پخش تشکیل شده است. قبل از پیوستن به ورانگر از 2 نرم افزار جدا از هم استفاده میکردند. در ورانگر در قالب یک نرم افزار و 2 شعبه انجام شد. در قسمت بنکداری برای سهولت بیشتر کاربر عملیات ثبت فاکتور، دریافت وجه و انتقال به انبار جهت خروجی در یک فرم اتفاق می افتد. همچنین یکسری کنترل های خاص مثل کنترل قیمت فروش که از اشتباه کاربران جلوگیری میکند در این فرم صورت میپذیرد در قسمت پخش زیرسیستم های انبار تعدادی، فروش و تسویه فروش استفاده میشود. صورت های مالی به تفکیک هر شعبه ارائه میگردد.