گوزل

توضیحات

 شرکت تولیدی بازرگـانی بین المللـی نیلسا کام از سال 1370 در زمینه تولید محصـولات غذائی آغاز به فعالیت نموده است.این شرکت در طول دو دهه فعالیت با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات نوین، مواد اولیه با کیفیت و نیروی انسانی متخصص و از طریق دفاتر نمایندگی در کشورهای روسیه، اوکراین، ترکیه و آذربایجان بر صادرات محصولات متمرکز می باشد.شـرکت تـولیـدی بـازرگانی نیلسـاکام در راسـتای تـولید محصـولات با کیفـیت مـوفق به اخـذ پـروانـه هـا و گواهینـامه های ملـی و بیـن المـللی زیـر گردیده است:

- پروانه بهره برداری از وزارت صنایع،

- پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت،

- پروانه ساخت،

 - گواهینامه استاندارد محصولات،
 HACCP
ISO 9001:2000
ISO 22000:2005

استان های محل شعب

اطلاعات مشتری

نام مجموعه:

گوزل

تاریخ شروع استقرار:

0

تاریخ پایان استقرار:

0

تعداد شعب:

0

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید