گسترش پخش سانا

توضیحات

تجارت خانوادگي خشکبار در شرکت ماني ميراثي 130 ساله است که از سال 1256 تاکنون نسل به نسل در اين خانواده منتقل شده است. زماني که حسين رحماني در ناحيه شرق آذربايجان در ايران، کسب و کاري کوچک در زمينه توليد، بسته بندي و صادرات چند نوع محدود از خشکبار ايران را به کشور شوروي در تجارتخانه رحماني به راه انداخت و پايه هاي اين بنارا برروي سنت هاي خانوادگي، مهارت ها و تجربيات نسل هاي گذشته و ميراث اين تجارت خانوادگي تا به امروز مستحکم نمود.

استان های محل شعب

اطلاعات مشتری

نام مجموعه:

گسترش پخش سانا

تاریخ شروع استقرار:

0

تاریخ پایان استقرار:

0

تعداد شعب:

0

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید